Silsile-i Uşşâkîyye

Silsile-i Tarîkat-ı Âliyye-i Halvetiyye-i Uşşâkîyye

28 Kasım 2015 Cumartesi, 07:07

Hâtem-i Enbiyâ Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.)

Şâh-ı Velâyet Hazreti Aliyy-i Mürtezâ  (k.v.)

Şeyh Hasan-ı Basrî

Şeyh Habîb-i Acemî

Şeyh Dâvûd-ı Tâî

Şeyh Mârûf-ı Kerhî

Şeyh Seri-yi Sakatî

Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî

Şeyh Mimşâd-ı Dînaverî

Şeyh Abdullah Muhammed-i Dînaverî

Şeyh Muhammed-i Bekrî

Şeyh Ömer Vecîhüddîn-i Bekrî

Şeyh Ebü’n Necib Abdülkâhir-i Sühreverdî

Şeyh Kutbüddîn-i Ebherî

Şeyh Muhammed Rüknüddîn-i  Nehhas el-Buhari

Şeyh Şihâbüddîn Muhammed-i Tebrizî

Şeyh Muhammed Cemalüddin-i Şîrâzî

Şeyh İbrâhim Zâhid-i Gîlânî

Şeyh Kerâmüddin Ahi Muhammed Nûr-i Halvetî

Pîr-i Tarîk Sirâcüddîn Ömer-i Halvetî

Şeyh Ahi Emre Muhammed İrşâdî-i Halvetî

Şeyh İzzüddîn Halvetî

Şeyh Sadrüddin-i Hıyavî

Şeyh Celâlüddîn Yahya-i Şirvânî

Şeyh Muhammed Bahâüddîn-i Erzincânî

Şeyh Tâcüddîn İbrâhim-i Kayserî

Şeyh Alâuddîn-i Uşşâkî

Şeyh Ahmed Şemsüddîn-i Gölmarmaravî Yiğitbâş-ı Velî

Şeyh İzzeddîn-i Karamânî

Şeyh İbrahim Ümmî Sinân

Şeyh Emir Ahmed Semerkandî

Müctehîd-i Tarîk Hazreti Pîr Seyyid Hasan   

Hüsâmüddîn  Buhârî-i Uşşâkî

Şeyh Mehmed Memicân-ı Saruhânî

Şeyh Ömer Karîbî-i Bolayırî-i Geliboluvî

Şeyh Âlim Sinân Muğlavî-i Keşânî

Şeyh Mehmed Drâmâvî-i Keşânî

Şeyh Halil-i Gümülcinevî

Şeyh Abdulkerim-i Gümülcinevî

Şeyh Osman Sıdkî Gümülcinevî-i Edirnevî

Şeyh Mehmed Hamdî Edirnevî Bağdâdî

Pîr-i Sânî Şeyh Seyyid Mehmed Cemâlüddîn Uşşâkî

Edirnevî  İstanbulî

Pîr-i Sâlis Şeyh Abdullah Salâhuddîn Uşşâkî Balıkesîr-i

İstanbulî

Şeyh Mehmed Zühdî-i Nâzillivî

Şeyh Ali Gâlib Vasfi-i Nâzillivî

Şeyh Mehmed Tevfîk-i Nâzillivî

Şeyh Ömer Hulûsi-i Bağazhisârî

Şeyh Hüseyin Hakkı-yı Kasabavî

Şeyh Ahmed Tâlibî İrşâdî Bayındırî-i Kilitbahrî

Şeyh Ahmed Şücâüddinî-i Geliboluvî

Şeyh Abdurrahman Sâmî Niyâzî Saruhânî-i İstanbulî

Şeyh Bekir Sıdkı Visâlî-i Kulevî

Şeyh Mehmed  Rûhî-i Kulevî

Şeyh Seyyid Kâzım Siverekî

Şeyh Sıddîk Nâcî-i Balıkesirî

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz