Hazreti Pîr ile ilgili kasîdeler

PÎR-İ UŞŞÂKÎ

28 Kasım 2015 Cumartesi, 04:04
ussaki2

Peygâmberin bağında, yetişen ulvî çiçek

Oldun güneş misâli, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Gavsu’l â’zam pîrimiz, hayrân ü mestâneyiz

Aşkından pervaneyiz, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Çok yücedir makâmın, Peygamber evlâdısın

Vâris-i enbiyâsın, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Ol bahçede güllerin, ötüşür bülbüllerin

Açılmış sümbüllerin, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Ehlullah imâmısın, âşıklar sultânısın

Dervişler rehberisin, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Açılmıştı nûr kabrin, güzel kokular geldi

Çürümemiş cesedin, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Aşkınla geldim sana, yüz sürdüm dergâhına

Bir nazâr eyle bana, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Götür Cenâb-ı Hakk’a, Muhammed Mustafa’ya

Himmetini beklerim, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

Sensin velîler şâhı, âşıklar pâdişâhı

Sıddîk Nâci hâdimin, Yâ Hazreti Uşşâkî

 

FEVZ-İ UŞŞÂKÎ KASÎDESİ

 

Pîrimizdir bizim Şeyh-i Uşşâkî

Şarâb-ı vahdette oldur sâkî
Ona lütf eylemiş ganî Hallâkî
Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

Şâh-ı bâtın evliyâlar imâmı

On iki tarikin kâim makâmı
Gelmiştir yol erkânı tamamı
Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

Gavsu’l â’zam Şâh-ı pirimiz
Bağ-ı vahdettir bizim yerimiz
Fedâdır yoluna cân-ı serimiz

Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

Hazreti Ali’ye çıkar yolumuz

Hakk zikrini eyler dâim dilimiz
Şükür Pîr-i Uşşâkî bizim ulumuz
Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

Cehr ü hafî dâim hâlimiz bizim
Sünnet-i Peygamber kârımız bizim
Zikr-i Mevlâ’dır yârimiz bizim
Uşşâkîler derler biz Uşşâkîyiz

 

Şeriat ü tarîkat yolumuz bizim
Hakîkât ü mağfiret zevkimiz bizim
Cenâb-ı Peygamber yârimiz bizim
Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

Gel ey Sıddîk âşık ol sen Allah’a
Seyredip san’ât-ı Mevlâ’yı temâşa
Biz dost ile dost olmuşuz yâ âhi
Uşşâkîler derler, biz Uşşâkîyiz

 

   

   UŞŞÂKÎYİZ

 

Vâsıl-ı feyz-i Hüdâyız, Halvetî Uşşâkîyiz
Hamdülillah pür safâyız, Halvetî Uşşâkîyiz
Hâk-i pâ-yı Mustafa’ya kul-u kurban olmuşuz
Bende-i âl-i âba’yız, Halvetî Uşşâkîyiz

 

Mekteb-i irfandan aldı, ders-i aşkı tıfl-ı dil
Ehl-i aşka pişûvayız, Halvetî Uşşâkîyiz

Hazreti Pîr’in eşiğine, hâkine yüz süreli
Hamdülillah pür safâyız, Halvetî Uşşâkîyiz

 

Taht-ı gâh-ı Pîr’de mihman, olduk esrâr-ı Hüdâ
Her husûsa müptelâyız, Halvetî Uşşâkîyiz

Ey Hüsâmi Pîr Hüsâmeddînin oldun bendesi
Tarîki hep bir sayarız, Halvetî Uşşâkîyiz

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz