Cemaleddin Uşşâkî Hz’nin Yazdığı Tarih

Eş-Şeyh Mustafa El-Boluvî Tarîk-i Halvetî meşâyih-i kirâmından Edirne’de Süle Çelebi Mahallesi’nde kâin Şâh Kadın Tekkesi şeyhidir.

27 Kasım 2015 Cuma, 13:13
sule_celebi_camii_1_ussaki_edirne

1129 târihinde Edirne’de irtihâl-i halvet-hâne-i ukbâ edip Tarlakapı’da tekkesi kurbunda vâki Süle Çelebi Câmi-i şerîfi sâhasında medfûn ve nakş-ı seng-i mezârı Uşşâkî Şeyhi Cemâlî Efendi’nin dediği târîh-i mevzûndur.

Târîh

Hazret-i Şeyh Mustafa pîr-i tarîk-i Halvetî
Nice sâl olmuş idi râhına anın reh-nümâ
Sığmadı anın kemâli çün cihân-ı fânîye
Anın içün koyup anı eyledi azm-i bekâ
Rabb-i izzet kabrini pür-nûr ede tâ haşre dek
Rûhunu takdîs ede hem lutf-ı fazlıyla Hudâ
Çıktı ikilik rüsûmundan dedim târîhini
Bu fenâdan gitti âlem kutbu Hacı Mustafa

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz